นายปรีดา เกิดสุข
Mr.Preeda Kirdsook

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
preeda.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์
Mrs.Saowarat Sangsrijan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยบุคลากร
saowarat.m@rmutsv.ac.th

นางณพิชญา บุญเดช
Mrs.Naphitchaya Boondech

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยนโยบายและเเผน
krittiyaporn.p@rmutsv.ac.th 

นางสาวปรีดา คงประสม
Miss.Preeda Kongprasom

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยสารบรรณ
preeda.ko@rmutsv.ac.th

นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง
Miss.Kanokwan Juhong

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยสารสนเทศ
kanokwan.ju@rmutsv.ac.th

นางณปภัช เมืองแก้ว
Mrs.Napapat Mueangkaew

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยการเงินและบัญชี
napapat.s@rmutsv.ac.th 

นางศิริมา กรุงแก้ว
Mrs.Sirima Krungkaew

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยพัสดุ
sirima.t@rmutsv.ac.th

นางสาวเนตรนภา สุจริต
Miss.Netnapa Sutjarit

นักวิชาการประมง
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยวิสาหกิจงานฟาร์ม
netnapa.s@rmutsv.ac.th

นายอนันต์ ดือราแมหะยี
Mr.Anan Dueramaehayee

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยวิสาหกิจงานฟาร์ม
anan.d@rmutsv.ac.th 

นางปรียภัสสร์  จันทร์ย่อง
Mrs.Preeyaphat Janyong

นักวิชาการประมง
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยวิสาหกิจงานฟาร์ม
preeyaphat.j@rmutsv.ac.th

นายมงคล วรฤทธิ์
Mr.mongkhon worrarit

ช่างเทคนิค
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยวิสาหกิจงานฟาร์ม
mongkhon.w@rmutsv.ac.th 

นายประสาน สวัสดิ์ภิรมย์
Mr.Prasan sawatphirom

พนักงานประมงพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยวิสาหกิจงานฟาร์ม
prasan.s@rmutsv.ac.th

ดร.นัทธ์หทัย  เครบส์
Dr.Nathathai Krebs

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
nathathai.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี
Miss.Jureerat Kongonsri

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยหลักสูตร
jureerat.k@rmutsv.ac.th

นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม
Miss.Kankamon Klinhom

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยวิจัย
kankomon.k@rmutsv.ac.th

นางปิยวรรณ ชูพูล
 Mrs.Piyawan Choopul

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
piyawan.ka@rmutsv.ac.th

นางสาวอาริญา คงหลี
Miss.Ariya Konglee

นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติหน้าที่ ห้องปฏิบัติการศึกษาทั่วไป
ariya.k@rmutsv.ac.th

นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย
Miss.Auraree Boonchuay

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติหน้าที่ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
auraree.p@rmutsv.ac.th 

นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง
Miss.Hathaitip Tongdoung

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร
hathaitip.t@rmutsv.ac.th

นางสาวปราณี อยู่เด็น
Miss.Pranee Yuden

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
pranee.y@rmutsv.ac.th

นางสาวศุภรัตน์ คงโอ
Miss.Supparat Kong-oh

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล
supparat.k@rmutsv.ac.th 

นางสาวจริยา ชำนาญนา
Miss.jariya Chamnanna

นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติหน้าที่ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
jariya.cha@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ
Asst.Prof.Dr.Wikit Phinrub 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

wikit.p@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นางวลัยพร สงเสน
Mrs.Walaiporn Songsen

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยแนะแนว
walaiporn.d@rmutsv.ac.th

นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ
Mr.Arthit Duankate

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
athit.d@rmutsv.ac.th 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา อุ้ยเอ้ง
 Asst.Prof.Janta Uieng

หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

Juntra.o@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ฉินนานนท์
Asst.Prof.Malinee Chinnanon 

malinee.c@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
Asst.Prof.Praphasri Srichai

praphasri.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี  วิทยา
Assoc.Prof.Dr.Luksamee Vittaya

luksamee.v@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
Asst.Prof.Dr.Amornrat Angajchariya

amornrat.a@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา ฉลาด
Asst.Prof.Dr.Chakhriya Chalad

chakhriya.c@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์
Asst.Prof.Dr.Tasanapa Wongsanansin

tassnapa.w@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
Asst.Prof.Sunanta Khongsai

sunanta.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกร พลพิชัย
Asst.Prof.Wannakorn Ponpichai

wannakorn.p@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ดร.อารีรัตน์ ว่องก๊ก
Dr.Areerat Vongkok

areerat.v@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ดร.นิภาพร ช่วยธานี
Dr.Nipaporn Chuaytanee

nipaporn.c@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ดร.สุดคนึง ณ ระนอง
Dr.Sutkanung Na ranong

 sutkanung.n@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม
Dr.Tanayt Sinprachim

tanayt.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นายนฤทธิ์ กล่อมพงษ์
Mr.Narit  Klompong

narit.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ดร.อนันตนิจ ชุมศรี
Dr.Anantanit Chumsri

anantanit.p@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นางสาวเจตนา อินยะรัตน์
Miss.Jettana Inyarat  

 sasirat.i@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง
Miss.Duanrung Chooyruang

duanrung.c@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ วิรัชวงศ์
Asst.Prof.Pontep Wirachwong

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
pornthep.w@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส
Prof.Dr.Suwat Tanyaros

suwat.t@rmutsv.ac.th
ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.พชร เพ็ชรประดับ
Assoc.Prof.Dr.Patchara Pedpradab

patchara.p@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
Asst.Prof.Dr.Prasert Tongnunui

prasert.t@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
Asst.Prof.Sittichoke Janyong

sittichoke.j@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง
Asst.Prof.Dr.Chanyut Sudtongkong

chanyut.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร
Asst.Prof.Dr.Woraporn Tarangkoon

woraporn.t@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นายนิคม อ่อนสี
Mr.Nikom Onsri 

nikom.o@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จิตรภักดี
Asst.Prof.Dr.Suwit Jitpukdee

suwit.j@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญตา ตันติกำธน
Asst.prof.Dr.Khwanta Tantiikamton

khwanta.t@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น
Asst.Prof.Dr.Chanika Saenge Chooklin

chanika.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ รัตนพันธุ์
Asst.Prof.Dr.Kanokrat Rattanapan

kanokrat.n@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ
Asst.Prof.Nutchanat Ninlaor

nutchanat.n@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์
Asst.Prof.Aneak Sawain

aneak.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นางวรรณวิภา ไชยชาญ
Mrs.Wanvipa Chaichan

wanvipa.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ (ลาศึกษาต่อ)

นางสาวกัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์
Miss.Kattinat Sagulsawasdipan

kattinat.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี
Asst. Prof. Dr.Preeda Phumee

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง
preeda.ph@rmutsv.ac.th
ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
Assoc.Prof.Dr.Thongchai Nitiratsuwan

thongchai.n@rmutsv.ac.th
ประวัติ

รองศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล
Assoc.Prof.Watthana Watthakun

wattana.w@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
Asst.Prof.Dr.Apirak Songrak

apirak.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
Asst.Prof.Kosin Pattanamanee

kosin.p@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ
Asst.Prof.Manoch Khamcharoen

manoch.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ
Asst.Prof.Dr.Wikit Phinrub

wikit.p@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่  พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช
Asst.Prof.Dumrong Lohalaksanadech

dumrong.l@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
Asst.Prof.Dr.Supatcha Chooseangjaw

supatcha.c@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทร เจริญเดช 
Asst.Prof.Uton Charoendat

uton.c@rmutsv.ac.th
ประวัติ (ลาศึกษาต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุข
Asst.Prof.Rattanaporn Anantasuk

 rattanaporn.a@rmutsv.ac.th
ประวัติ (ลาศึกษาต่อ)

ดร.นัทธ์หทัย เครบส์
Dr.Nathathai Krebs

nathathai.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ดร.กันย์สินี พันธ์วนิชดำรง 
Dr.Kansinee Panwanitdumrong

 kansinee.p@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นายปรีดา เกิดสุข
 Mr.Preeda Kirdsook

 preeda.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นายทินวุฒิ ล่องพริก
Mr.Tinnawut Longprig

tinnawut.l@rmutsv.ac.th
ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช  สุจริต 
Assoc.Prof.Dr.Chutinut Sujarit

 chutinut.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
Assoc.Prof.Supraewan Lohalaksanadech

supraewpan.l@rmutsv.ac.th
ประวัติ

รองศาสตราจารย์ชมพูนุช โสมาลีย์​ 
Assoc.Prof.Chompunooch Somaree

chompunooch.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ มะเห
Asst.Prof.Dr.Nopparat  Mahae

 nopparat.m@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐา คเชนทร์ภักดี
Asst.Prof.Dr.Natta Kachenpukdee

natta.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  วัฒนกุล
Asst.Prof.Uraiwan Wattanakul

uraiwan.w@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤดี พิชัยรัตน์
Asst.Prof Donrudee Pitchairat

 donrudee.j@rmutsv.ac.th
ประวัติ