• ภาษาไทย
  • English

ดร.นิภาพร ช่วยธานี


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Dr. Nipaporn Chuaytanee
ชื่อภาษาไทย       : ดร.นิภาพร ช่วยธานี
ตำแหน่ง              : อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : namritpy@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก    กศ.ด.     วิทยาศาสตร์ศึกษา                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          
 • ปริญญาโท     กศ.ม.     วิทยาศาสตร์การศึกษา (ฟิสิกส์)    มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรี     กศ.บ.     วิทยาศาสตร์การศึกษา (ฟิสิกส์)    มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ศึกษา
 
ประสบการณ์การสอน
 • รายวิชาฟิสิกส์ (ฟิสิกส์ 1, ฟิสิกส์ 2, ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน,ฟิสิกส์ทั่วไป,  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป, ฟิสิกส์พื้นฐาน, ฟิสิกส์เบื้องต้น, แหล่งพลังงานทางเลือก)
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 •  งานวิจัยเชิงพื้นที่
 •  งานวิจัยด้านการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสพื้นที่ชายฝั่ง จ.ตรัง
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ปีพ.ศ. 2554   ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศาสตร์ด้วยวิธีการสอนแบบสื่อวีดิทัศน์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
 • ปีพ.ศ. 2554   ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องจลนศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เมตาคอกนิชัน สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  
 • ปีพ.ศ. 2553 ผลงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 
ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • ปี 2544 - ปัจจุบัน    อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง