• ภาษาไทย
  • English

ผศ.มาโนช ขำเจริญ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Manoch Khamcharoen
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ
ตำแหน่งด้านบริหาร    : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : 080-648-205

EMAIL         : manoch.k@rmutsv.ac.th , Auskom@hotmail.co.th

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก  (กำลังศึกษาต่อ)
 • ปริญญาโท   วท.ม.    เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี   วท.บ.    ประมง                        คณะเกษตรศาสตร์บางพระ

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
ประสบการณ์การสอน
 • สอนนักศึกษาหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นระยะเวลา  20 ปี   
 • รายวิชาที่สอนในอดีด พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ อนุกรมวิธานปลา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปฏิบัติการ เครื่องมือทางการประมง กฎหมายประมง การเลี้ยงปลา ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 และ 2  ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การฝึกงานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปฏิบัติการ  การเพาะเลี้ยงสาหร่าย
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาทะเล
 • การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .มาโนช ขำเจริญ และปรีดา ภูมี. 2543.  ผลของความหนาแน่นที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของ ปลาสลิดหินแขกที่เลี้ยงในกระชัง ในรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 18 ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
 • มาโนช ขำเจริญ และปรีดา ภูมี. 2543. การศึกษาความถี่ในการให้อาหารและการใช้วัสดุหลบซ่อนในการอนุบาลปลากะรังวัยอ่อน ในรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่18 ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
 • มาโนช ขำเจริญ  2544. การอนุบาลลูกปลากะพงขาวด้วยอาหาร 3 ชนิด.ในรายงานการวิจัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
 • มาโนช ขำเจริญ และวัฒนา วัฒนกุล 2545  การทดลองเลี้ยงปลาน้ำจืด 6 ชนิด ในบ่อเก็บน้ำที่มีความเป็นกรดสูง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง. ในรายงานการวิจัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
 • ชุตินุช สุจริต และมาโนช ขำเจริญ 2545. การทดแทนโปรตีนโดยใช้ไข่น้ำในการทำข้าวเกรียบกุ้ง.ในรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่.19 ณ.ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี 
 • มาโนช ขำเจริญ และนรสิงห์ เพ็ญประไพ. 2546. การศึกษาผลของความเค็มในระดับที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ของสาหร่ายพวงองุ่น(Caulerpa lentillifera)  ในรายงานการวิจัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
 • มาโนช ขำเจริญ นรสิงห์ เพ็ญประไพ วัฒนา วัฒนกุล และพนิดา แก้วฤทธิ์. 2547.  การศึกษาติดตามการประเมินผลการปล่อยปลาน้ำจืดในพื้นที่ขุมเหมืองร้างจังหวัดตรัง.ในรายงานการวิจัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • มาโนช ขำเจริญ และวัฒนา วัฒนกุล. 2547.  การศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงปูทะเล (Scylla serrata Forskal) โดยวิธีขุน 3 วิธี ในรายงานการวิจัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 
 • มาโนช ขำเจริญ และนรสิงห์ เพ็ญประไพ. 2548.การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่ร่วมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน ในรายงานการวิจัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • มาโนช ขำเจริญ และนรสิงห์ เพ็ญประไพ. 2548. การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยแมลงภู่(Perna viridis Lineaeus 1758) ที่เลี้ยงในระดับความหนาแน่นที่แตกต่างกันในบ่อเลี้ยงปลากะพงขาว ในรายงานการวิจัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
 • มาโนช ขำเจริญ และ กันย์สินี พันวานิชดำรง 2559.การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ่อหิน ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันพลศึกษาและสถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 ณ. โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559.
 • อุทร เจริญเดช มาโนช ขำเจริญ และปรีดา ภูมี. 2559.  ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata Wall. Ex Nees) ต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานโรคแบคทีเรียในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone). วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม.  
 • มาโนช ขำเจริญ และปรีดา ภูมี 2560.ผลของอาหารสำเร็จรูปที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของการเลี้ยงหอยหวาน(Babylonia areolata)วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน.
 • Khamcharoen M, P kerdsuk, and J. Boonrong. 2018 Effect of different depth on  growth and survival rate of green muscle ( Perna viridis) culture in sea bass rearing  pond.The 11st Phuket Rajabhat University National Conference. “ Integrating  wisdom into innovation and sustainable local development” 20th December 2018  Phuket, Thailand.  
 • khamcharoen M, P. kerdsuk, T. Moungmontree and S. Chobngam. 2018 Effect of photoperiod by light emitting diode on growth of sea grapes (Caulerpa lentillifera J.Agardh ).The 10thRajamangala University of Technology  National Conference 1st-3th August 2018 Trang Thailand.   
 • Chumchareon M. and P. Phumee.  2015. Effect of different commercial feeds on  growth and survival rate of spotted Babylon (Babylonia areolata). 5th  Internation Fisheries Symposium, 1st-4th December, the Gurney Hotel,  Penang, Malaysia.  
 • khamchareon M., R.Pokji and A.Waekajik.  2017 Effect of different fertilizer kinds on growth of sea grapes Internation Fisheries Symposium, 7st-9th November, The Agro-Kusuma Hotel, Batu, Malang, East java Indonesia.
 • Witsanu M. S. IB-Roheng, S. Nguang Chon and M. khamcharoen 2017. Effect of substrate placing on growth performance of sea grapes (Caulerpa lentilifera J.Agardh) Internation Fisheries Symposium, 7st-9th November,The Agro-Kusuma Hotel, Batu, Malang, East java Indonesia
 • Norasing Penprapa Amporn Ratanamusik Pensri Penprapai and Manoch khamchroen 2018 Comparative study of total phenolic continent and antioxidant activity of coconut oil with Curcuma zedoarla Roscoe and Curcuma longa L. extracts. Pure and Applied Chemmistry International Conference Paccon 2018.
 • Norasing Penprapai and Manoch khamchroen 2014 Biodiversity of parasites in red tilapia (Oreochromis niloticus Linn) cultured cage in trang river at trang province. Journal of applied sciences research. 9(12) 6059-6062
 • Charoendat, U., M. Chumchareon and P. Phumee.  2015. Effect of Creat (Andrographis paniculata Wall. Ex Nees) extract on phagocytic activity and antibacterial activity of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei  Boone). 5th Internation Fisheries Symposium, 1st-4th December, the Gurney Hotel, Penang, Malaysia. 
 • Khamcharoen M. and P. kerdsuk 2018. Effect of saline solution kind on growth of sea grapes (Caulerpa lentilifera J.Agardh). The 8th International Fisheries Symposium, 18th 21st November 2518, Hansa JB hotel, Hatyai, Songkhla, Thailand. 
 • Khamcharoen M., and P. kerdsuk, T.Nampak and T. Phramsaart 2018. Effect of sea water changing on growth of sea grapes(Caulerpa lentilifera J.Agardh). The 12th International Conference on the environmental Management of the Enclosed Coastal Seas (EMECS 12) 4-8 November 2518, Jomtien Palm Beach Hotel, Pattaya, Thailand.

 

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลโปรสเตอร์ดีเยี่ยม ในงาน 5th International Fisheries Symposium, 1st- 4th December, the Gurney Hotel, Penang, Malaysia.  ในปี 2558
 • รางวัลบทความวิชาการยอดเยี่ยม เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนชุมชนบ่อหิน ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559   
 •  รางวัลครูดีเด่น ด้านการสอน. ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในปี 2560
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ในปี2562
   
ตำรา 
 • ไม่มี

 

หนังสือ

 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 
ประสบการณ์การทำงาน
ปี  2542    เริ่มทำงาน อาจารย์ 1 ระดับ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปี 2546    อาจารย์ 2 ระดับ 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปี  2545-2549   หัวหน้าภาควิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปี 2554-2558  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปี 2552-2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ปี 2560-2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปี 2560-2565 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปี 2566 - ปัจจุบัน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย