ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ

Asst.Prof.Manoch Khamcharoen

manoch.k@rmutsv.ac.th
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ

Asst.Prof.Dr.Wikit Phinrub

wikit.p@rmutsv.ac.th
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.นัทธ์หทัย เครบส์

Dr.Nathathai Krebs

nathathai.k@rmutsv.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายปรีดา เกิดสุข

Mr.Preeda Kirdsook

preeda.k@rmutsv.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน