• ภาษาไทย
  • English

ดร.อนันตนิจ ชุมศรี


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Dr.Anantanit  Chumsri
ชื่อภาษาไทย       : ดร.อนันตนิจ  ชุมศรี
ตำแหน่ง              : อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : anantanit@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก  (กำลังศึกษาต่อ)
 • ปริญญาโท  ค.ม.     การศึกษาคณิตศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี  วท.บ.   คณิตศาสตร์                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................