• ภาษาไทย
  • English

ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Prof. Dr. Suwat Tanyaros
ชื่อภาษาไทย       : ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส
ตำแหน่งด้านบริหาร     :  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หลักสูตร            :   -

TEL             : -

EMAIL         : stanyaros@gmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก  D.Tech. Sci.    Aquaculture and Aquatic Resources Management     Asian Institute of  Technology (AIT)
 • ปริญญาโท   วท.ม.             วิทยาศาสตร์การประมง                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี  วท.บ.              ประมง                                                               สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • มลพิษทางทะเลและชายฝั่ง 
 • การเพาะเลี้ยงหอยทะเล
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • สุวัจน์ ธัญรส และ ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย.  2554.  พัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ แอมบริโอและตัวอ่อนของหอยแครง Anadara granosa (L.) (Bivalvia: Arcidae). วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 3 (1) : 51-60.
 • ธำรงค์ พัฒนะทอง และ สุวัจน์ ธัญรส. 2554. ผลอัตราการไหลของน้ำและความหนาแน่นต่อการอนุบาลลูกหอยตะโกรมกรามขาว Crassostrea belcheri (Sowerby, 1871) ระยะวัยเกล็ด ในระบบน้ำหมุนเวียนแบบกึ่งปิด. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 3 (1) : 17-28.
 • สุวัจน์ ธัญรส และ ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย. 2554. การฝ่อของเซลล์สืบพันธุ์หอยแครงที่นำมาเลี้ยงในโรงเพาะฟัก.  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 3(1) : 61-68.
 • Tanyaros, S. Songrak, A. Anantasuk, R. Sangchan.,S  and Templer.,B. 2010. Post-tsunami rehabilitation of cage farms on the Andaman coast of Thailand. Aquaculture International. 18 (4): 693-703.
 • Tanyaros, S. 2010. Impact and control of polychaete infestation in hatchery-reared oyster seed production. Tropical Natural History. Supplement 3: 302.
 • Tanyaros, S. 2010. Sand elimination by Donax scortum Dance, 1982. Molluscan Research. 30(3): 138-142.
 • Tanyaros, S. and P. Tongnunui. 2011. Influences of environmental variable on the abundance of estuarine clam, Meretrix casta (Chemnitz, 1782), southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 33(1): 105-117.
 • Tanyaros, S. 2011. The effect of substrate conditioning on larval settlement and spat growth of the big oyster, Crassostrea belcheri (Sowerby 1871), in a hatchery. Kasetsart Journal (Natural Science). 45(4): 629-636.
 • Tanyaros, S. 2011. Na2-EDTA effects on the development of oyster, Crassostrea belcheri (Sowerby) larvae.  Kasetsart Journal (Natural Science) 45(6): 1058-1063.
 • Tanyaros, S. and Kitt. L.D. 2011. Larval settlement and spat growth of the tropical oyster, Crassostrea belcheri (Sowerby 1871), in response to substrate preparations. Asian Fisheries Science 24: 443-452.
 • Tanyaros, S. and Kitt. L.D. 2012. Nursery culture of the hatchery-reared tropical Oysters, Crassostrea belcheri (Sowerby 1871), in suspended plastic mesh tray: effect of mesh size and colour on growth performance and net fouling rate. The Israeli journal of Aquaculture-Bamidgeh (In press)
 • Tanyaros, S. and Crookall. D. 2012. Phytoplankton community as a bioindicator of environmental impact from cage culture farms operation on the Andaman coast of Thailand.  Journal of Environmental Research (In press).
 • Tanyaros, S. 2012. Biodiversity of phytoplankton in cage culture farms on the Andaman Coast of Thailand and its value as bioindicator of pollution. Chiang Mai University Journal of Natural Science (Special Issue) (Submitted)
 • Chalad, C.  Tanyaros S.  and Areekul. P. 2012. The performance of a shellfish depurator prototype in eliminating bacterial contaminants in marine bivalves. Chiang Mai Journal of Science (Submitted).
 • Tanyaros, S. Pattanatong T.  and Kitt. L.D. 2012. Effect of water flow rate and density on nursing hatchery-reared juvenile oysters, Crassostrea belcheri (Sowerby 1871) in a semi- closed recirculation system. Journal Applied Aquaculture. (Submitted) 
 • Nitiratsuwan, T., Tanyaros, S. Tarangkoon.W and Panwanitdumrong. K. 2012. Distribution of ovigerous blue swimming crab (Portunus pelagicus Linneaus, 1978) in the coastal of Trang province, Southern Thailand. Maejo International Journal of Science and Technology (Special Issue) (Submitted)
 • Tanyaros, S. 2012. Organic content and carbon dioxide (CO2) emissions from seagrass beds sediment in the coastal area of Trang province, southern Thailand. Maejo International Journal of Science and Technology (Special Issue) (Submitted)
 • Tanyaros, S. and Templer. B.  2010. Phytoplankton community as a bioindicator for monitoring coastal waters in cage culture farms on the Andaman coast of Thailand. 6th International Conference on Marine Pollution and Ecotoxicology,  31 May-3 June 2010, Hong Kong.
 • Tanyaros, S. 2010. Impact and control of polychaete infestation in hatchery-reared oyster seed production. World Congress of Malacology 2010. 18-24 July 2010, Phuket, Thailand.
 • Tanyaros, S. 2011. Biodiversity of phytoplankton in cage culture farms on the Andaman coast of Thailand and its value as bioindicator of pollution.  International Conference on the Role of Agriculture and Natural Resources on Global Change (ANGC 2011).  7-9 November 2011. Imperial Mae Ping Hotel. Chiang Mai, Thailand.
 • Tanyaros, S. 2011. Organic content and carbon dioxide (CO2) emissions from seagrass beds sediment in the coastal area of Trang province, southern Thailand. The Fourth International Fisheries Conference “Climate Change: Impacts on Aquatic Resources and Fisheries. 1-2 December 2011, Maejo Universty, Chiang Mai, Thailand.
 •  Nitiratsuwan, T. Tanyaros, S. Tarangkoon.,W. and Panwanitdumrong. K.. 2011. Distribution of ovigerous blue swimming crab (Portunus pelagicus Linneaus, 1978) in the coastal of Trang province, Southern Thailand. The Fourth International Fisheries Conference “Climate Change: Impacts on Aquatic Resources and Fisheries. 1-2 December 2011, Maejo Universty, Chiang Mai, Thailand.
 • สุวัจน์ ธัญรส.  2550.  วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น.  สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์  กรุงเทพฯ  264 หน้า
 • Tanyaros, S. and D. Crookall. 2011.  The 2004 Indian ocean tsunami: impact on and rehabilitation of fisheries and aquaculture in Thailand. pp. 325-354.  In: N. Mörner (Ed.) The Tsunami Threat, Research and Technologies. INTECH publisher, Austria.
 
ตำรา หนังสือ
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................