• ภาษาไทย
  • English

อ.อารีรัตน์ ว่องก๊ก


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Miss. Areerat  Vongkok
ชื่อภาษาไทย        : นางสาวอารีรัตน์ ว่องก๊ก
ตำแหน่ง        :  อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : Vongkok@yahoo.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก   (กำลังศึกษาต่อ)
 • ปริญญาโท     วศ.ม.      คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาตรี                 คณิตศาสตร์                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................