หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

 • การจัดการทรัพยากรทางทะเล
 • โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy)
 • ลงพื้นที่ ฝึกงาน ในสถานประกอบการจริง

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • Bachelor of Science Program in Marine Science
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
 • B.Sc. (Marine Science)
 • นิเวศวิทยาทางทะเล
 • การดำน้ำลึก
 • กลุ่มสมุทรศาสตร์
 • แพลงก์ตอนทางทะเล
 • การวิเคราะห์น้ำ
 • นวัตกรรมการฟื้นฟูและการจัดการแห่งหญ้าทะเล
 • มลพิษในทะเลและชายฝั่ง
 • นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลประจำอุทยานแห่งชาติทางทะเลหรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • นักวิชาการหรือนักวิชาการส่งเสริมในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
 • นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • หลักสูตร 4 ปี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน / เทียบเท่า
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 12,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 96,000 บาท
 • หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ วิรัชวงศ์
Asst.Prof.Pontep Wirachwong

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
pornthep.w@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส
Prof.Dr.Suwat Tanyaros

suwat.t@rmutsv.ac.th
ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.พชร เพ็ชรประดับ
Assoc.Prof.Dr.Patchara Pedpradab

patchara.p@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
Asst.Prof.Dr.Prasert Tongnunui

prasert.t@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
Asst.Prof.Sittichoke Janyong

sittichoke.j@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง
Asst.Prof.Dr.Chanyut Sudtongkong

chanyut.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร
Asst.Prof.Dr.Woraporn Tarangkoon

woraporn.t@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นายนิคม อ่อนสี
Mr.Nikom Onsri 

nikom.o@rmutsv.ac.th
ประวัติ