• ภาษาไทย
  • English

ผศ.ดร.ชาคริยา ฉลาด


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Dr.Chakhriya  Chalad
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา  ฉลาด
ตำแหน่งด้านบริหาร     :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : cchakhriya@gmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก   ปร.ด.  จุลชีววิทยา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาโท    วท.บ   จุลชีววิทยา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาตรี    วท.ม   ชีววิทยา       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • จุลชีววิทยา
 
ประสบการณ์การสอน
 • อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา  พ.ศ. 2551
 • อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปฏิบัติการจุลชีววิทยา  พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • Bacterial pathogenesis and Aquatic animal disease
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • Chalad, C. and Tanyaros, S.  2012.  The Performance of a Shellfish Depurator Prototype in Eliminating Bacterial Contaminants in Marine Bivalves. The International Fisheries Symposium - IFS 2012: Sharing Knowledge for Sustainable Aquaculture and Fisheries in the South-East Asia, 6-8 December 2012.  Can Tho City. Viet Nam. 
 • Chalad, C., Vuddhakul, V. and Mekalanos, J. 2017. Modified agar well technique for isolation of yeast antagonize Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease. United States - Japan Cooperative Medical Sciences Program. 51st Year Joint Panel Conference Cholera and Other Bacterial Enteric Infections. 9-10 February, 2017. Seuol, Korea.
 • Chalad, C., Vuddhakul, V. and Mekalanos, J. 2018. Isolation and identification of marine yeasts antagonize Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease. The Proceeding of The 56th KU annual conference. 30 January - 2 February 2018. 51-56.
 • Chalad, C., Vuddhakul, V. and Mekalanos, J. 2018. The potential of Yarrowia lipolytica to control Vibrio parahaemolyticus in shrimp aquaculture. United States - Japan Cooperative Medical Sciences Program. 52nd Joint Panel Conference Cholera and Other Bacterial Enteric Infections. 20-24 February, 2018. Prince of Songkla University, Songkhla, Hat Yai, Thailand.
 • Khongsai, S., Chareondat, U. and Chalad, C. 2017.  The Performance of Caulerpa racemosa Extracts on Inhibition of Some Pathogenic Skin Bacteria. RMUTSV Research Journal. 9(1): 68–75.
 • Mahae, N., Chalat, C. and Muhamud, P.  2011.  Antioxidant and antimicrobial properties of chitosan-sugar complex. International Food Research Journal 18(4): 1543-1551.
 • Vittaya, L. and Chalad, C. 2011. “Antimicrobial Activity of Ficus hispida Linn. Extract”, RMUTSV Research Journal 3(2): 35-39.
 • Vittaya, L. and Chalad, C. 2014. “Phytochemical Screening of Various Extracts of Rhizophora apiculata Bark as Potential Source of Antibacterial Agent”, The 5th Rajamangala University of Technology International Conference Technology and Innovation toward ASEAN, 23rd-25th July, PhraNakhon Si Ayutthaya, Thailand.
 • Vittaya, L. and Chalad, C. 2016. “Effect of Solvents on Phytochemical Analysis and Antibacterial Activty of Leaf and Bark Extracts from Rhizophora apicalata”, RMUTSV Research Journal 8(1): 31-38.
 • Vittaya, L., Chalad, C. and Ritthiwigrom, T. 2015 “Antibacterial activity of Rhizophora apiculata Leaves and bark extracts as effected by different solvents”, The 5th International Fisheries Symposium, 1th-4th December2015, The Gurney Hotel, Penang, Malaysia.
 • Vittaya, L., Chalad, C., Khongsai, S. and Ritthiwigrom, T. 2014. “Effect of solvents on total phenolic compounds and antibacterial activity of Ceriops tagal extracts”, The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty, 6-8 May 2014, Moevenpick Resort&Spa Karon Beach Phuket, Thailand.
 • Vittaya, L., Chalad, C., Khongsai, S. and Ritthiwigrom, T. 2014. “Phytochemical Screening, Total phenolic Content, and Antibacterial activity of Derris trifoliata extracts”, Thai Journal of Botany, 6(special Iss): 109-115.
 • Vittaya, L., Chalad, C., Leesakul, N., Pakawatchai, C. and Saithong, S. 2014. “Synthesis, Molecular Aspect and Antibacterial Activity of Zinc (II) Complex with 2-(Phenylazo) pyridine.” The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014 Bridging ASEAN Biochemical Research Communities, 2-3 April 2014, Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand.
 • Vittaya, L., Khongsai, S., Ui-eng, J. Chalad, C. and Leesakul, N. 2018. “Effect of total phenolic and flavonoid content of Ampelocissus martini on radical scavenging and antibacterial activities”, Agr. Nat. Resour., xx(xx), xxx-xxx. (accepted).
 • ชาคริยา ฉลาด.  2552. การคัดเลือกเชื้อ Pediococcus sp. ที่แยกจากอาหารหมักพื้นบ้านภาคใต้ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคติดต่อทางอาหาร. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
 • ชาคริยา ฉลาด. 2548. การตรวจคุณภาพน้ำดื่มในจังหวัดตรังด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
 • ชาคริยา ฉลาด. 2546. การเพิ่มโปรตีนในแป้งสาคูโดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae. รายงานวิจัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 
 • ชาคริยา ฉลาด และ สุนันทา ข้องสาย. 2555. จุลินทรีย์และสารพิษอะฟลาทอกซินในอาหารที่จำหน่ายในจังหวัดตรัง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 4(2):  56–69.  
 • ลักษมี วิทยา และ ชาคริยา ฉลาด. 2554. “ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบจากมะเดื่อปล้อง”. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 3(2): 35–39.
 • วรวุฒิ เกิดปราง และ ชาคริยา ฉลาด. 2558. จุลินทรีย์ท้องถิ่นในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักเกษตรธรรมชาติ กรณีศึกษา: ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก. 8(1): 52–57.
 • สุนันทา ข้องสาย ชาคริยา ฉลาด และ สุดคนึง ณ ระนอง. 2555. การปล่อยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการบ่มใบจากมวนยาสูบ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 4(2): 23–30.   
 • สุนันทา ข้องสาย และ ชาคริยา ฉลาด. 2557. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากปรงทะเลบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (ฉบับพิเศษ). 5: 363–368.
 
ตำรา หนังสือ
 • -
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน