• ภาษาไทย
  • English

อ.เดือนรุ่ง ช่วยเรือง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss. Duanrung Chooyruang
ชื่อภาษาไทย       : นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง
ตำแหน่ง             : อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : chouyruang@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี  ศ.ม.  เศรษฐศาสตร์            มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี  ศ.บ.  การเงินการธนาคาร     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................