• ภาษาไทย
  • English

ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Dr.Tasanapa  Wongsanansin
ชื่อภาษาไทย       : ดร.ทัศนภา  ว่องสนั่นศิลป์
ตำแหน่ง              : อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : w_tassnapa@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก     ปร.ด.    วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท      วท.ม.    พฤกษศาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาตรี      วท.บ.    ชีววิทยา            มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืช
 • การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดใหญ่
 • การแยกเชื้อสาหร่าย
 
ประสบการณ์การสอน
 • -
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • Wongsnansilp, T., Tansakul, P. and Arunyanart, M. 2007. Factors Affecting Growth and β-carotene Content of Chlorosarcinopsis sp. (PSU/CHL20) in Batch Culture, J. Kasetsart (Nat.Sci.) 41: 153 - 157
 • Wongsnansilp,T., Juntawong, N. and Wu, Z. 2016. Effects of phosphorus on the growth and chlorophyll fluorescence of a Dunaliella salina strain isolated from saline soil under nitrate imitation. Journal of Biological Research; 89: 5866
 • Wongsnansilp, T., Juntawong, N., Yokthongwattana, K. and Roytrakul, S. 2019. β-carotene Production of UV-C Induced Dunaliella salina Under Salt Stress. J Pure Appl Microbiol, 13(1), 193-200
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ไม่มี

 

ตำรา หนังสือ

 • ไม่มี
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • พ.ศ. 2552  อาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จ.ตรัง
 • พ.ศ. 2549 -  2552  อาจารย์สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • พ.ศ. 2548 นักวิจัยของศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2547  ผู้ช่วยสอนวิชาสาหร่ายวิทยาและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ภาคชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์