• ภาษาไทย
  • English

ผศ.มาลินี ฉินนานนท์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Malinee Chinnanon
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ฉินนานนท์
ตำแหน่ง             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : Nee_ice@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท วท.ม.  การศึกษาวิทยาศาสตร์ (เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี กศ.บ.  วิทยาศาสตร์-เคมี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • เคมี
 
ประสบการณ์การสอน
 • เคมีพื้นฐาน , เคมีเบื้องต้น , เคมีวิเคราะห์ , เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 • เคมีอุตสาหกรรม , ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ในบ่อกุ้งใน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 • การหาปริมาณวิตามินซีในเงาะอบแห้ง
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................