• ภาษาไทย
  • English

ดร.นัทธ์หทัย เครบส์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Dr. Nathathai  Krebs
ชื่อภาษาไทย       :  ดร. นัทธ์หทัย  เครบส์
ตำแหน่ง             :  อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  : -

ตำแหน่งทางด้านบริหาร  :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

หลักสูตร              :   การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

TEL             :  090-962-6674

EMAIL         :  nathathai.k@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา                 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                  
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 • โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 
ประสบการณ์การสอน
 • การวิจัยทางธุรกิจ
 • การวางแผนและควบคุมด้านโลจิสติกส์
 • การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 • การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
 • โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 • การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ดิจิทัล
 • การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 • หลักเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • การจัดการปฏิบัติการ
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • โลจิสติกส์  โซ่อุปทาน  โซ่คุณค่า
 • การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
 • โมเดลธุรกิจ
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • Nathathai Krebs & Boonsub Panichakarn. (2019). Optimal Route in International Transportation of Thailand – Guangxi (China). Global Journal of Business and Social Science Review 7 (1) 33 – 47.

 

 • นัทธ์หทัย เครบส์ และ บุญทรัพย์ พานิชการ. (2562). วิธีการเลือกเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (สาธารณรัฐประชาชนจีน). การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 (The 15th NRIC Proceedings online). 396-407.

 

 • พรพิมล โทสมบูรณ์, ธนธัส ทัพมงคล, ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข, นัทธ์หทัย เครบส์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”. วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 (1 วัน) ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. 680-690.

 

 • เดือนรุ่ง ช่วยเรือง และ นัทธ์หทัย หลงสะ (2558). การเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนในการทำสวนยางพาราระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของไทย. วารสารปาริชาต 
 
 
ตำรา หนังสือ
 • -
 
 
ประสบการณ์การทำงาน
2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
2564 -2566 อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
2562 - 2564 อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2547 - 2562 อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2542 - 2544 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565