ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.๒๕๖๒  
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒    
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
เรื่อง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ    
เกณฑ์เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรง ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖