ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.๒๕๖๒  
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒    
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
เรื่อง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ    
เกณฑ์เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรง ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖   

ปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบและกลไกศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2566 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

คำสั่งงานวิชาการและวิจัย

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและวิจัย (งานมอบพิเศษจากคณะฯ)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการศึกษาระบบนิเวศหญ้าทะเล  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ค่ายบูรณา Science and Social Studies Camp
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส พลัส ประจำปีการศึกษา 2566 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Open House RUTS FISH TECH 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการ “SMT Camp” โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการ “SMT Camp” โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  “โครงการค่ายวิทยาศาสตาร์ -พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เรียนรู้วิธีคิดสร้างสรรค์” แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน (Knowledge Management : KM) 

– เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จังหวัดตรัง

คำสั่งงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศิาย์เก่ากับการพัฒนาวิชาชีพสู่ผู้ประกอบการณ์รุ่นใหม่
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญสารทเดือนสิบ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา