• ภาษาไทย
  • English

ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Dr. Prasert  Tongnunui
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย
ตำแหน่ง             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : Prasert65@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก   Ph.D.   Agricultural Sciences   The University of Tokyo
 • ปริญญาโท    วท.ม.   วิทยาศาสตร์ทางทะเล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี    วท.บ.  เทคโนโลยีการประมง  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • ......................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ........................................................................................................   
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................