• ภาษาไทย
  • English

ผศ.จันทรา อุ้ยเอ้ง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Janta Uieng
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา  อุ้ยเอ้ง
ตำแหน่งด้านบริหาร    : หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : N_juntra@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท  วท.ม.  สถิติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี          สถิติ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 •