• ภาษาไทย
  • English

ดร.สุดคนึง ณ ระนอง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Dr. Sutkanung  Na ranong
ชื่อภาษาไทย        : ดร. สุดคนึง ณ ระนอง
ตำแหน่งด้านบริหาร     :  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : sutkanung@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก    ปร.ด.    การวิจัยและสถิติทางวิทยาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา  
 • ปริญญาโท     วท.ม.    สถิติประยุกต์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี    วท.บ.    สถิติ               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • รายวิชาหลักสถิติ สถิติในชีวิตประจำวัน สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

 • รายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์

 • แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์

 
งานวิจัยที่สนใจ
 • -
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • สุดคนึง ณ ระนอง. (2552). การสำรวจพฤติกรรมเชิงปกปิดโดยใช้เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่ม. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 1(1), 45 – 54.
 • นพมาศ อัครจันทโชติ, สุดคนึง ณ ระนอง, ผกาทิพย์ สุระบุตร, และประเสริฐ ดิษกร. (2555). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้ Facebook ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 23(3), 98-111.
 • สุนันทา ข้องสาย, ชาคริยา ฉลาด, และ สุดคนึง ณ ระนอง. (2555). การปล่อยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการบ่มใบจากมวนยาสูบ.วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 4(2), 23-30.
 • สุดคนึง ณ ระนอง และสุชาดา กรเพชรปาณี. (2559). การสำรวจพฤติกรรมเชิงปกปิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้ตัวแบบการตอบสนองเชิงสุ่มแบบปรับใหม่. วารสารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 4(1), 100-114.
 • สุนันทา ข้องสาย, ณัฐฑิตา โรจนประศาสน์, สุดคนึง ณ ระนอง, มาลินี ฉินนานนท์, จันทรา อุ้ยเอ้ง, ลักษมี วิทยา และนฤทธิ์ กล่อมพงษ์. (2560). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์. โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้. ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
 • สุดคนึง ณ ระนอง. (2560). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์. บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560, 817-823.
 • สุดคนึง ณ ระนอง, อมรรัตน์ อังอัจฉริยะ, กนกกานต์ ชลหาญ และโสภณ ณิชากรพงศ์. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง. โปสเตอร์นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย (7th Phayao Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ณัฐฑิตา โรจนประศาสน์, สุดคนึง ณ ระนอง, สุนันทา ข้องสาย, มาลินี ฉินนานนท์, จันทรา อุ้ยเอ้ง, ลักษมี วิทยา และนฤทธิ์ กล่อมพงษ์. (2561). การใช้แผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 10(1), 112 – 131.
 • ลัดดาวัลย์ แก้วส่งแสง, เตือนใจ ปิยังสุวิทย์ จิตรภักดี, สุดคนึง ณ ระนอง, พิณทิพย์ จันทรเทพ และอมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ. (2561). พฤติกรรมการเก็บและทัศนคติการอนุรักษ์เห็ดเสม็ดของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20(2), 193 – 205.
 • สุดคนึง ณ ระนอง. (2561). พฤติกรรมและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 459 – 467.
 
ตำรา หนังสือ
 • ไม่มี
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง