• ภาษาไทย
  • English

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ


 
 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Dr.Amornrat  Angajchariya
ชื่อภาษาไทย       : ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
ตำแหน่ง              : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : 098-017-4843 และ 081-892-9544

EMAIL         : amornrat.a@rmutsv.ac.th , tamornrat1975@gmail.com

ประวัติการศึกษา
 
ปริญญาเอก ปร.ด. นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปริญญาโท วท.ม จุลชีววิทยา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • ชีววิทยา
 • จุลชีววิทยา
 
ประสบการณ์การสอน
 • สอนวิชาทางด้านชีววิทยา ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยาทั่วไป ชีววิทยาทั่วไป 1 จุลชีววิทยาทั่วไป
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • เห็ดรา 
 • ราแมลง
 • เอกโตไมคอร์ไรซ่า 
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 
 • อมรรัตน์ อังอังอัจฉะริยะ ชมพูนุช โสมาลีย์ วรรณกร พลพิชัย อารีรัตน์ ว่องก๊ก อนันตนิจ ขุมศรี โอษฐสุมา ชุม พงศ์ และ อรอนงค์ สมทรัพย์ (2564) คุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์น้ำพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดและ การ ประเมินประสาทสัมผัส การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12,  20 สิงหาคม 2564, 809 -816 น.
 
 • Amornrat Angajchariya, Arkhom Kutfan, Sutkanung Naranong, Suwit Jitpukdee, Tuanjai Piyang and Wigunda Rattanapan (2019).  A survey of entomopathogenic fungi in a natural trail in a beach forest at Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang campus. The 10 th RMUTs International Conference “Creative Innovation and Technology Srivijaya, Trang campus. 24-26 July 2019. 79-83 pp.

 

 • ลัดดาวัลย์ แก้วส่งแสง. อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ, สุวิทย์ จิตรภักดี, สุดคะนึง ณ ระนอง เตือนใจ ปิยัง พิณทิพย์ จันทรเทพ (2561) พฤติกรรมการเก็บเห็ดเสม็ดและทัศนคติการอนุรักษ์เห็ดเสม็ดของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสิเกา จ. ตรัง.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20( 2): 193- 205.

 

 • อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ อาคม ขัดฝั้น ดวงใจ ส่งเสริม (2561). คุณค่าทางโภชนาการของน้ำพริกเผาเห็ดเสม็ดและการประเมินการยอมรับของผู้บริโภคต่อไส้ขนมปังจากเห็ดเสม็ด ประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10,  27-28 มีนาคม 2561, 1-7 น.

 

 • ลัดดาวัลย์ แก้วส่งแสง. อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ, สุวิทย์ จิตรภักดี, ขวัญตา ตันติกำธน และ อเนก สาวะอินทร์ (2560) การเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสในดินบริเวณพื้นที่พืชอิงอาศัยของเห็ดเสม็ดในจังหวัดตรัง ประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560. 955-962 น. 

 

 •  Angajchariya , A., Naranong, S., Phichairat, D., Kaewsongsang, L.,Phupong, W., and Mahae, N.(2017).  Mycelial Growth, Antioxidant and Antibacterial Properties of Boletus griseipurpureus from South Thailand. Journal of Agricultural Technology, 13(4): 521-529.

 

ตำรา 
 • ไม่มี

 

หนังสือ

 • ไม่มี
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์ (พนังงานมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน

 

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565