• ภาษาไทย
  • English

ผศ.วรรณกร พลพิชัย


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Wannakorn Ponpichai
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกร พลพิชัย

ตำแหน่ง      : อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : 092-280-4927

EMAIL         :  wannakorn.p@rmutsv.ac.th , mamoz-@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท   วท.ม.    จิตวิทยาชุมชน    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี   วท.บ.    จิตวิทยา            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา
 
ประสบการณ์การสอน
 • วิชามนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ

 • วิชาจิตวิทยาทั่วไป

 • วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 • วิชามนุษยสัมพันธ์เพื่อการดำรงชีวิต

 • วิชาสุขภาพและสวัสดิภาพ

 • วิชาสุขภาวะองค์รวม

 
งานวิจัยที่สนใจ
 • จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • อิทธิพลของบุคลิกภาพและการขัดเกลาทางสังคมที่มีต่อความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2557 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2558
 • อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมและบุคลิกภาพที่มีต่อลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2560 
 • ลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 
 • วรรณกร  พลพิชัย และ จันทรา อุ้ยเอ้ง สัมพันธภาพในครอบครัว คุณภาพชีวิต และการปฏิบัติพัฒนกิจของผู้สูงอายุในตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา 6-7 กรกฎาคม 2560
 • จันทรา  อุ้ยเอ้ง และวรรณกร  พลพิชัย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมอง โลกกับสาเหตุการออกโรงเรียนกลางคันของเยาวชนในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา 6-7 กรกฎาคม 2560
 • วรรณกร พลพิชัย และจันทรา อุ้ยเอ้ง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมง จังหวัดตรัง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 8-9 พฤษภาคม 2561
 • วรรณกร พลพิชัย และจันทรา อุ้ยเอ้ง การศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชปีที่ 10 ฉบับพิเศษ  มิถุนายน-กันยายน หน้า  94-106
 • วรรณกร พลพิชัย และจันทรา อุ้ยเอ้ง ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ทักษะทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่นในตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครังที่ 10 3-5สิงหาคม 2561
 
ตำรา หนังสือ
 • ไม่มี
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • พ.ศ.2556-ปัจจุบัน    อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง