หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • Young Smart Farmer
 • ลงพื้นที่ ฝึกงาน ในสถานประกอบการจริง

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • Bachelor of Science Program in Resources and Environmental Management
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • วท.บ. (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
 • B.Sc. (Resources and Environmental Management)
 • การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
 • นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การจำกัดและการบำบัด
 • การควบคุมมลพิษ
 • ภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ
 • การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรม
 • นักวิชาการสำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม
 • ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานรัฐบาลเอกชนและองค์กรอิสระ
 • ผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ
 • นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้านสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • นักวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตร 4 ปี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน / เทียบเท่า
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา / เทียบเท่า
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 12,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 96,000 บาท
 • หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ วิรัชวงศ์
Asst.Prof.Pontep Wirachwong

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
pornthep.w@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น
Asst.Prof.Dr.Chanika Saenge Chooklin

chanika.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จิตรภักดี
Asst.Prof.Dr.Suwit Jitpukdee

suwit.j@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญตา ตันติกำธน
Asst.prof.Dr.Khwanta Tantiikamton

khwanta.t@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์
Asst.Prof.Aneak Sawain

aneak.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ รัตนพันธุ์
Asst.Prof.Dr.Kanokrat Rattanapan

kanokrat.n@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ
Asst.Prof.Nutchanat Ninlaor

nutchanat.n@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นางสาวกัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์
Miss.Kattinat Sagulsawasdipan

kattinat.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นางวรรณวิภา ไชยชาญ
Mrs.Wanvipa Chaichan

wanvipa.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ (ลาศึกษาต่อ)