หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • Young Smart Farmer
 • ลงพื้นที่ ฝึกงาน ในสถานประกอบการจริง

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • Bachelor of Science Program in Aquaculture
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
 • B.Sc. (Aquaculture)
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • การเพาะเลี้ยงปลาสวยสวย
 • การเพาะเลี้ยงสาหร่าย
 • เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำและโภชนาการ
 • โรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ
 • ภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ
 • พันธุศาสตร์สัตว์น้ำและการปรับปรุงพันธุ์
 • นวัตกรรมตจัดการฟาร์มและธุรกิจสัตว์น้ำ
 • นักวิชาการประมง
 • นักวิทยาศาสตร์
 • พนักงานบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 • เจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือร้านขายสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
 • พนักงานขายและส่งเสริมการขายอาหารและเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ
 • ผู้สอนและวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ
 • แผนรับ 4 ปี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • ปวช. สาขาประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการจัดการประมง เกษตรกรรมสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00
 • แผนรับเทียบโอนผลการเรียน
 • ปวส. สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทางด้านการประมงโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 12,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 96,000 บาท
 • หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
 • รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี
Asst. Prof. Dr.Preeda Phumee

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง
preeda.ph@rmutsv.ac.th
ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
Assoc.Prof.Dr.Thongchai Nitiratsuwan

thongchai.n@rmutsv.ac.th
ประวัติ

รองศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล
Assoc.Prof.Watthana Watthakun

wattana.w@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
Asst.Prof.Dr.Apirak Songrak

apirak.s@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
Asst.Prof.Kosin Pattanamanee

kosin.p@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ
Asst.Prof.Manoch Khamcharoen

manoch.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ
Asst.Prof.Dr.Wikit Phinrub

wikit.p@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่  พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช
Asst.Prof.Dumrong Lohalaksanadech

dumrong.l@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
Asst.Prof.Dr.Supatcha Chooseangjaw

supatcha.c@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทร เจริญเดช 
Asst.Prof.Uton Charoendat

uton.c@rmutsv.ac.th
ประวัติ (ลาศึกษาต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุข
Asst.Prof.Rattanaporn Anantasuk

 rattanaporn.a@rmutsv.ac.th
ประวัติ (ลาศึกษาต่อ)

ดร.นัทธ์หทัย เครบส์
Dr.Nathathai Krebs

nathathai.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ

ดร.กันย์สินี พันธ์วนิชดำรง 
Dr.Kansinee Panwanitdumrong

 kansinee.p@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นายปรีดา เกิดสุข
 Mr.Preeda Kirdsook

 preeda.k@rmutsv.ac.th
ประวัติ

นายทินวุฒิ ล่องพริก
Mr.Tinnawut Longprig

tinnawut.l@rmutsv.ac.th
ประวัติ