• ภาษาไทย
  • English

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof.Praphasri Srichai
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
ตำแหน่งด้านบริหาร    :  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : srino@yahoo.com, srino777@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท   ศศ.ม.  บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาตรี   ศศ.บ.   บรรรารักษ์ศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • บรรณารักษศาสตร์
 • ห้องสมุด
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................