• ภาษาไทย
  • English

อ.เจตนา อินยะรัตน์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss. Jettana Inyarat
ชื่อภาษาไทย       : นางสาวเจตนา อินยะรัตน์

ตำแหน่ง    : อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : jetanadeejing@gmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท   ศศ.ม.   ไทยศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาตรี  ภาษาไทย             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • ภาษาไทย
 • ประวัติศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................