• ภาษาไทย
  • English

อ.นฤทธิ์ กล่อมพงษ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr. Narit  Klompong
ชื่อภาษาไทย       : นายนฤทธิ์ กล่อมพงษ์
ตำแหน่ง              : อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : Klompong_rit@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก  (กำลังศึกษาต่อ)
 • ปริญญาโท     วท.ม.     ฟิสิกส์    มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาตรี     วท.บ.     ฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • ฟิสิกส์
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................