• ภาษาไทย
  • English

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Porntep  Wirachwong
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ  วิรัชวงศ์
ตำแหน่ง             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตร              :   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล

TEL             : -

EMAIL         : thep1969@gmail.com  

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท    วท.ม.    วิทยาศาสตร์การประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี   วท.บ     ประมง                   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • หญ้าทะเล
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • พรเทพ วิรัชวงศ์. 2543. การใช้โคพีพอดทดแทนอาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสท์ลาร์วา, น. 28-33.  ใน   รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์,  กรุงเทพฯ.
 • พรเทพ วิรัชวงศ์.  2546. การใช้ไรน้ำกร่อย Diaphanosoma sp. ในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ, น. 1-9.  ใน  รายงานการ ประชุมวิชาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41,  กรุงเทพฯ.
 • Holmer, M.,  Wirachwong, P., Thomsen, M.S., 2011. Negative effects of stress-resistant drift algae and  high  temperature on a small ephemeral seagrass species. Marine Biology. 158, 297-309.
 • Wirachwong, P., Holmer, M., 2010. Nutrient dynamics in 3 morphological different tropical seagrasses and their sediments. Aquatic Botany. 93, 170-178.
 • พรเทพ วิรัชวงศ์ และธงชัย นิติรัฐสุวรรณ. 2555. ผลสัมฤทธิ์ด้านนิเวศวิทยาบางประการจากการเพิ่มผลผลิตปูม้า บริเวณแหล่งหญ้าทะเล. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • พรเทพ วิรัชวงศ์ และธงชัย นิติรัฐสุวรรณ. 2557. ผลสัมฤทธิ์ด้านนิเวศวิทยาบางประการจากการเพิ่มผลผลิตปูม้า บริเวณแหล่งหญ้าทะเลปี (ต่อเนื่องปีที่ 2). สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................