• ภาษาไทย
  • English

อ.ปรีดา เกิดสุข


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr. Preeda Kirdsook
ชื่อภาษาไทย       : นายปรีดา เกิดสุข
ตำแหน่งด้านบริหาร   : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ตำแหน่งทางวิชาการ  : -

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : preeda.k@rmutsv.ac.th , pkirdsook@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท   วท.ม.    วิทยาศาสตร์การประมง      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี   วท.บ.    ชีววิทยา                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................