คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

รัฐบาลได้รับมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลดำเนินการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นในจังหวัดตรัง เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าภาคใต้ กำลังเป็นพื้นที่ที่จะได้รับการพัฒนาจากรัฐบาลในหลาย ๆ ด้าน ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมจึงเห็นควรจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอกับความต้องการกำลังคนของประเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิจารณาเห็นว่าในการผลิตกำลังคนระดับปริญญาตรีดังกล่าว เพื่อที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศนั้นควรผลิตบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (Faculty of Science and Fisheries Technology) ขึ้นในจังหวัดตรัง ความคืบหน้าของโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มตันจนถึงปัจจุบันมีรายละเอียดพอสังเขป ดังต่อไปนี้

20 พฤศจิกายน 2533

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชายฝั่งทะเลภาคใต้ และสำนักงบประมาณได้อนุมัติเงิน จำนวน 8,770,000 บาท

26 มีนาคม 2534

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีคำสั่งที่ 585/2534 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ในการจัดตั้งมีที่ดินบางส่วนเป็นป่าชายเลน

24 ธันวาคม 2534

ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรคณะฯ ทั้ง 3 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง และสาขาวิชาการจัดการประมง

เมษายน 2540

ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรของคณะฯ เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2540)

กันยายน 2542

ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ให้คณะฯ เปิดหลักสูตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ -วิศวกรรมประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

พ.ศ. 2544

ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรกับคณะฯ ให้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

พ.ศ. 2550

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประมง

การแบ่งส่วนราชการเป็นงานสายวิชาการ ดังนี้

 1. สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 2. สาขาทคโนโลยีการประมง
 3. สาขาสิ่งแวดล้อม
 4. สาขาเทคโนโลยี
 5. สาขาศึกษาทั่วไป

ต่อมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (เพิ่มเติม) ดังนี้

 1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (พ.ศ.2551)
 2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (พ.ศ.2551)
 3. สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง (พ.ศ.2554)

การแบ่งส่วนราชการเป็นงานสายสนับสนุน (สำนักงานคณบดี) ดังนี้

 1. งานบริหารและวางแผน
 2. งานวิชาการและวิจัย
 3. งานพัฒนานักศึกษา

พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการ และการแบ่ภายในเป็นงานและสาขาวิชา

การแบ่งส่วนราชการเป็นงานสายวิชาการ ดังนี้

 1. สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง
 2. สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
 3. สาขาศึกษาทั่วไป
 4. สำนักงานคณบดี
  • (4.1) งานบริหารและวางแผน
  • (4.2) งานวิชาการและวิจัย
  • (4.3) งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์