หน้าปกห้องปฏิบัติการ
Food Analysis Laboratory

activity
message

เรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกที่ทุกเวลา

หลักสูตร ruts mooc
Premium Course
reward

Logo-fishtech

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทรศัพท์ : 08 1958 3057, 08 1894 3406
อีเมล : saraban.07@rmutsv.ac.th

วิทยาเขต:คณะที่เปิดสอน​