• ภาษาไทย
  • English

ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Dr.Tanayt Sinprachim
ชื่อภาษาไทย       :  ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม
ตำแหน่ง       : อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : Tanayt65@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก   วท.ด.   ฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปริญญาโท    วท.ม.   ฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาตรี    วท.บ.   ฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Physics, Biophysics, Materials Science.
 
ประสบการณ์การสอน
 • ฟิสิกส์ 1, ฟิสิกส์ 2,
 • ฟิสิกส์ทั่วไป, ฟิสิกส์เบื้องต้น
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • Energy storage devices and technology
 • Composite carbon nanofiber fabrication and characterization
 • Application of composite carbon
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • การประดิษฐ์วัสดุเส้นใยคาร์บอน โลหะออกไซด์ นาโนคอมโพสิทเพื่อประยุกต์ใช้ในสำหรับอุปกรณ์เก็บสะสมพลังงาน
 • การประดิษฐ์เส้นใยนาโนคาร์บอนคอมโพสิตด้วยอนุภาคเงินสำหรับใช้เป็นเมมเบรนคุณภาพสูงเพื่อกรองน้ำต้านจุลชีพ

 

เผยแพร่  

Journal

 • Sinprachim, T., et al. (2016). "Electrochemical energy storage performance of electrospun AgOx-MnOx/CNF composites." Journal of Alloys and Compounds 677: 1-11.
 • Nilmoung, S., et al. (2016). "Electrospun carbon/CuFe2O4 composite nanofibers with improved electrochemical energy storage performance." Journal of Alloys and Compounds 688, Part A: 1131-1140.
 • Khajonrit, J., et al. (2017). "Structure, characterization, and magnetic/electrochemical properties of Ni-doped BiFeO3 nanoparticles." Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 8(1): 015010.

Oral presentation

 • Sinprachim, T. and Maensiri, S. (2014). Fabrication, characterization, and electrochemical properties of electrospun Ag-MnxOy/CNFs composite nanofibers. In The 27th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2014). Fukuoka, Japan
 • Sinprachim, T. and Maensiri, S. (2014). Fabrication, characterization and supercapacitor behavior of electrospun Ag-MnxOy/CNFs composite nanofibers. In The 4th Thailand International Nanotechnology Conference (Nano Thailand 2014). Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand.
 • Sinprachim, T. and Maensiri, S. (2015). Silver and Manganese Oxide Clusters Embedded Electrospun Carbon Nanofiber for High Performance Supercapacitor. In The 41st Congress on Science and Technology of Thailand (STT41). Nakhon Ratchasima, Thailand.
 • Tanayt  Sinprachim, Narit  Klompong, Somchai Sonsupap, Pinit Kidkhunthod , Narong Chanlek and Santi  Maensiri (2018). Improved Electrochemical Performance of a Porous Electrospun Ag/Bi/Mn@CNFs Composite for Electrochemical Energy Storage Application. The 9th Rajamangala University of Technology International Conference “RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0”. Trang, Thailand.

 

Poster Presentation

 • Sinprachim, T. and Maensiri, S. (2013). Fabrication and Characterization of Ni-NiO/Carbon Composite Nanofibers for Energy Storage Application. In The 26th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2013). Hokkaido, Japan.
 • Sinprachim, T. and Maensiri, S. (2013). In The 3rd Academic Conference on Natural Science of Masterand PhD. Students from ASEAN countries (CASEAN-2013). Phnom Penh,Cambodia.

 

ตำรา หนังสือ

 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................