• ภาษาไทย
  • English

ภูมิพลังแห่งปัญญา คลังความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

 แนวปฏิบัติที่ดี (KM) สายสนับสนุน

 

 

 

 

แบบฟอร์มการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

ภูมิพลังแห่งปัญญา คลังความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  

​​

 • ประจำปีการศึกษา 2565
  • CoP 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต                                                                                                                                                            
  • CoP 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์                                                                                                                                                                      
  • Cop ที่ 4 การทำนุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ขอบเขต : 1 พัฒนานวัตกรรมทางด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม                                                                     
  • Cop ที่ 4 การทำนุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ขอบเขต : 2  GREEN CAMPUS หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว