• ภาษาไทย
    • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาการศึกษา

     "สร้างสรรค์สังคม  ส่งเสริมปัญญา  พัฒนางานวิจัย  ใส่ใจเทคโนโลยี"

วิสัยทัศน์  (VISION)

     มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพด้านการประมงและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจ  (MISSION)

     1.  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

     2.  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ

     3.  ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

     4.  ถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการตามความต้องการของสังคมเพื่อส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน

     5.  ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์

     "บัณฑิตนักปฏิบัติ"

เอกลักษณ์

     "เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

     1.  มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร

     2.  เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน

     3.  คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น

     4.  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

     5.  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล

     6.  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

     7.  สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม

     8.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม

     9.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย

     1.  นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

     2.  นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

     3.  นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร

     4.  นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและบริการชุมชน

     5.  นโยบายด้านพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     6.  นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1.  สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

     2.  สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

     3.  สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

     4.  สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

     5.  สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย