• ภาษาไทย
    • English

CoP 3 : การบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

สายวิชาการ

  1. รายงานผลการดำเนินงาน CoP  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  2. การนำองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ CoP  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  3. แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) CoP 3