• ภาษาไทย
    • English

CoP 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

 

สายวิชาการ

  1.  แบบบันทึกองค์ความรู้ และแบบสรุปองค์การดำเนินการจัดการความรู้ (KM)  CoP 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  2.  แบบการนำองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ (KM) CoP 1                                                                                                                                                                                                                            
  3. แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) CoP 1