• ภาษาไทย
    • English

CoP 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

สายวิชาการ

  1. รายงานผลดำเนินการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ CoP 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  2. แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) CoP 2