• ภาษาไทย
    • English

CoP 4 : การทำนุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563

 

สายวิชาการ

  1. แบบการนำองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ (KM) CoP 4                                                                                                                                                                           
  2. แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) CoP 4                                                                                                                                                                                                 
  3. แบบบันทึกองค์ความรู้  (KNOWLEDGE CONCLUDE) CoP 4