• ภาษาไทย
    • English

CoP 7 : การพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

สายวิชาการ

  1. รายงานผลดำเนินการการจัดการความรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา CoP 7                                                                                                                                                                                                                                     
  2. การนำเเนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนานักศึกษา CoP 7                                                                                                                                                                                                                                                   
  3. แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) CoP 7