• ภาษาไทย
    • English

เกี่ยวกับคณะ

                  

  ที่ตั้ง              :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

  เลขที่             :   179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง   92150

  โทรศัพท์        :   0-7520-4053

  โทรสาร          :   0-7520-4059

  Website         :   http://fishtech.rmutsv.ac.th 

                                           Facebook       :  https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV