• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ

manoch.k@rmutsv.ac.th

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

           
           
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ

wikit.p@rmutsv.ac.th

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

ดร.นัทธ์หทัย  เครบส์

nathathai.k@rmutsv.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

อ.ปรีดา เกิดสุข

preeda.k@rmutsv.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน