• ภาษาไทย
    • English

สาขา/หน่วยงาน

 

สาขาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

หน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

  • งานบริหารและวางแผน
  • งานวิชาการและวิจัย
  • งานพัฒนานักศึกษา
  • หน่วยประกันคุณภาพ

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง