• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

  

 

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Aquaculture

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Aquaculture)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Aquaculture)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการประมงในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

3. พนักงานขายและส่งเสริมการขายอาหารและเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ

4. เจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือร้านขายสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ

5. ผู้สอนและวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

6. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ

5.ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

1. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

2. การเพาะพันธุ์ปลา

3. การเพาะเลี้ยงสาหร่าย

4. การเพาะเลี้ยงปูทะเล

5. การเพาะเลี้ยงหอยทะเล

6. การเลี้ยงปลาสวยงาม

7. โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

8. คุณภาพน้ำทางการประมง

9. อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ

10. พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

6.ลักษณะการเรียนการสอน

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นความรู้และทักษะปฏิบัติจริงที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานได้ในอนาคต

2. เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาการด้วยการฝึกการนำเสนองานโดยเฉพาะการจัดทำสื่อเทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาแนวใหม่ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0

3. เน้นการสอนทุกรายวิชาด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้ำ 50% ของรายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งเป็นผลดีต่อการทำงานในอนาคต

4. เน้นการเสริมสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น จากการฝึกงาน และสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการภายนอก ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนชั้นนำทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5. เน้นให้นักศึกษาทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ และเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษา

 

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

4  ปี

1. ม.6 หรือเทียบเท่า

2. ปวช. สาขาประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการจัดการประมง เกษตรกรรมสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

เทียบโอน

1. ปวส. สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทางด้านการประมงโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

8.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
9.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท / ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 12,000 บาท ต่อเทอม
10.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
11.ภาพกิจกรรม         
12. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2560)  << คลิกเลย

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Resources and Environmental Management

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Resources and Environmental Management)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Resources and Environmental Management)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ

2. ตำแหน่งงานในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและสัตว์พืชหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4. นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย  

5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ วิจัย ควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6. ธุรกิจส่วนตัว

5.ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

1. นิเวศวิทยา      

2. หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม

3. การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. การป้องกัน ควบคุม และบำบัดมลพิษ

5. การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ

6. การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรอากาศ

7. การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

8. การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

9. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

6.ลักษณะการเรียนการสอน

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง / การใช้ประโยชน์จากของเสีย / กฎหมายสิ่งแวดล้อม / การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ม.6 วิทย์-คณิตศิลป์-คณิตหรือเทียบเท่า

2. ปวช.สาขาที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

8.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
9.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท / ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 12,000 บาท
10.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
11.ภาพกิจกรรม         

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Marine Science

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Marine Science)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Marine Science)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

งานเอกชน เช่น นักวิจัย นักวิชาการ ในส่วนงานต่างๆ ในบริษัทเอกชน ผู้จัดการฟาร์ม พนักงานดูแลอะควาเรียม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และอื่นๆ

งานราชการ เช่น นักวิจัย นักวิชาการ สังกัดกรมประมง สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายประจำอุทยานแห่งชาติทางทะเล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (PIPO) ประจำในแต่ละจังหวัดชายทะเล และอื่นๆ

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเล และอื่นๆ

5.ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

1. นิเวศวิทยาทางทะเล

2. นิเวศวิทยาแนวปะการัง

3. ระบบนิเวศหญ้าทะเล

4. กลุ่มสมุทรศาสตร์

5. มลพิษในทะเลและชายฝั่ง

6. ภูมิสารสนเทศเบื้องต้นเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

7. การดำน้ำลึก

8. ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงหอยทะเล

9. ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์ปูน้ำเค็ม

10. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตร้อน

6.ลักษณะการเรียนการสอน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติบนการนำความรู้พื้นฐานทฤษฎีมาปรับใช้ได้จริง

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ม.6 วิทย์-คณิต

2. ปวช. แผนการเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

8.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
9.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท
10.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
11.ภาพกิจกรรม       
12. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)