• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจฝึกอบรม : หลักสูตรการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร : หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การแต่งกายเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563

 

 

ประกาศ เรื่องทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

แจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) *New*

 

 

 

หนังสือที่ อว 0655/196 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง

 

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาแจ้งให้หน่วยงานเพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การสอบปลายภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)