• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561

5 กรกฎาคม 2561 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กำหนดการโครงการฝึกทักษาวิชาการและวิชาชีพ ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561

ขอแก้ไขปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย