• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

TCAS การรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวเทคโนโลยีชาวบ้าน : แปรรูปหอยตลับ เพิ่มมูลค่าสร้างสินค้าให้กับชุมชน

วันพุธที่ 26 ธ.ค. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายนักศึกษา 3 ดี

 

 

ประกาศตารางสอบปลายภาค (เฉพาะรายวิชาทับซ้อน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ปีที่ 4 ฉบับที่10 ประจำเดือนสิงหาคม 2561