• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ อว 0655/196 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง

 

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาแจ้งให้หน่วยงานเพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

2. สำนักงาน กสทช. เรื่อง เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่อนความถี่ การกำกัลดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม  หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ    << ดาวน์โหลด  (Upload 3 เมษายน 2563)

 

ที่มา :  http://general.rmutsv.ac.th/node/944