• ภาษาไทย
  • English

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 7)  เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( ฉบับที่ 7)                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 6)  เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( ฉบับที่ 6)                                                                                                                                                                                                                                                                              

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 5)  เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( ฉบับที่ 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 4)  เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( ฉบับที่ 4) 
   

 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 3)  เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( ฉบับที่ 3) 
   

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 2) เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( ฉบับที่ 2)
   

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 1) เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( ฉบับที่ 1)

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง