คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นางสาวกัญญาณัฐ กำจร ได้รับทุนการศึกษาด้านประมง จำนวน 15,000 บาท จากองค์การสะพานปลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นางสาวกัญญาณัฐ กำจร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษาด้านประมง จำนวน 15,000 บาท จากองค์การสะพานปลา

=================================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

=================================