ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นายโยธิน หมันหมีน นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นปีที่ 4 และ รองศาสตราจารย์ ดร.พชร เพ็ชรประดับ อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นายโยธิน หมันหมีน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นปีที่ 4 และ รองศาสตราจารย์ ดร.พชร เพ็ชรประดับ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2401034 เรื่อง ฟลาสเก็บผลผลิตและแยกส่วนน้ำมันหอมระเหยจากการสกัดด้วยไอน้ำในระบบปิดแรงดันสูง

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย http://asu.rmutsv.ac.th/system/student/index.php