Bohin's Farmstay

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด “บ่อหินฟาร์มสเตย์“ อ.สิเกา จ.ตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด “บ่อหินฟาร์มสเตย์“ อ.สิเกา จ.ตรัง ที่ได้ผ่านการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ครั้งที่ 1/2567 ในระดับดีเยี่ยม จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะมีระยะเวลารับรองเป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด “บ่อหินฟาร์มสเตย์” เป็นพื้นที่ดำเนินงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนงานวิจัย การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ในโครงการวิจัยย่อย “การยกระดับการแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้งด้วยนวัตกรรม” ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินทร์ สังขดวง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับการสนับสนุนทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กรอบวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564 มีนวัตกรชุมชนที่ได้รับการประเมินเป็นระดับเชี่ยวชาญ ”นายสถานี“ ที่มีความรู้ความสามารถในการบริการจัดการชุมชนให้เกิดการทำงานสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ คือ คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาบ้านพรุจูด