นางสาวบัณฑิตา ฉิมมณี นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล “เพชรเสม็ดขาว” รางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนางสาวบัณฑิตา ฉิมมณี นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล “เพชรเสม็ดขาว” รางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2567 จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ดูแลนักศึกษาตลอดการเดินทาง

=================================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

=================================