ขอแสดงความชื่นชมและความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความชื่นชมและความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php